Korwinów

Rodzinne oglądanie meczu

2024-06-19

 

Wójt Gminy Poczesna oraz Klub Sportowy Olimpia Huta Stara zapraszają na Rodzinne oglądanie meczu biało-czerwonych Polska : Austria, które odbędzie się 21.06.2024 r. (piątek) na terenie obiektu Olimpia Huta Stara. Rozpoczęcie o godzinie 17:30. W programie: wielki ekran z transmisją meczu, grill i napoje, niezapomniana atmosfera, malowanie twarzy w barwach narodowych. Wstęp wolny. Przyjdź i kibicuj ubrany w barwy drużyny narodowej!

Źródło: UG Poczesna

 

Targi EKO JURA

2024-06-18

 

Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie serdecxznie zaprasza na Targi EKO JURA, które odbędą się w dniach 21-23 czerwca 2024 roku, na Placu Biegańskiego oraz w III Alei NMP w Częstochowie. W programie: ekoprodukty, zdrowa żywność, piwo rzemieślnicze, rekreacja, OZE, animacje dla najmłodszych.

Źródło: RIPH w Częstochowie

 

III Sesja Rady Gminy Poczesna

2024-06-17

 

III Sesja Rady Gminy Poczesna odbędzie saię w dniu 20 czerwca 2024 r. (czwartek), o godzinie 14:00, w Urzędzie Gminy Poczesna, sala nr 16.0.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy.
7. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
8. Informacja o organizacji roku szkolnego 2024/2025.
9. Sprawozdanie z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2023 rok oraz informacja o planie działania na 2024 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2023 rok oraz informacja o planie działania na 2024 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2023 rok i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia za 2023 rok oraz informacja o planie działania na 2024 rok.
13. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Poczesna przedstawionego przez Wójta, debata.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poczesna wotum zaufania.
15. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
16. Odczytanie 2 opinii RIO:
- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna.
17. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2023 rok.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2024-2031.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Poczesnej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Poczesna za rok 2023.
25. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów w jednostkach pomocniczych Gminy Poczesna.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 404/LVII/23 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenów położonych w miejscowości Młynek oraz Nierada.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Huta Stara B w rejonie ul. Rolniczej.
31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Słowik.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Poczesna.
33. Wolne wnioski.
34. Odpowiedzi na wnioski.
35. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Poczesna

 

III Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

2024-06-17

 

III Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku (czwartek), o godzinie 09:00, w Starostwie Powiatowym, sala 32.
Porządek obrad:
1. Otwarcie III Sesji Rady Powiatu i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
7. Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu częstochowskiego za 2023 rok, referent Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dr n. med. Dariusz Nowicki.
8. Udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego za 2023 rok:
a) Debata nad raportem o stanie powiatu za 2023 rok,
b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2023 rok, referent skarbnik A.Osadnik-Trzepizur.
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok:
a) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia, referent skarbnik A.Osadnik-Trzepizur,
b) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2023 rok, referent przewodniczący komisji rewizyjnej R. Nowak,
c) Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok, referent przewodniczący rady A. Kubat,
d) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, referent przewodniczący rady A. Kubat,
e) Dyskusja,
f) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiemu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok, referent przewodniczący rady A. Kubat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego, referent skarbnik A.Osadnik-Trzepizur.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2024 - 2030, referent skarbnik A.Osadnik-Trzepizur.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2024, referent skarbnik A.Osadnik-Trzepizur.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 czerwca 2024 roku wniesionej w interesie publicznym, referent przewodniczący rady A.Kubat.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Częstochowskiego na II półrocze 2024 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej R. Nowak.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego na II półrocze 2024 roku, referent przewodniczący rady A.Kubat.
17. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
18. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
19. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 

Halo Mamo, Halo Tato

2024-06-14

 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B z Radą Rodziców, KGW z Huty Starej B, samorząd Gminy Poczesna serdecznie zapraszają na festyn "Halo Mamo, Halo Tato", który odbędzie się 15 czerwca 2024 r. (sobota) na placu SP w Hucie SAtarej B.
Program:
- rozpoczęcie festynu 15:30,
- występy artystyczne uczniów naszej szkoły,
- rodzinne konkurencje sportowe,
- występ zespołu KGW „Pocześnianki z GCKliR w Poczesnej,
- prezentacja talentów z naszej gminy,
- stoisko regionalne KGW Huta Stara B,
- loteria fantowa,
- zabawa taneczna z DJ do godziny 22:30,
- grill, kawiarenka-kawa, napoje, ciasto,
- malowanie twarzy, tatuaże, kolorowe warkoczyki,
- balony,
- pokazy strażackie OSP Huta Stara A,
- ćwiczenia pierwszej pomocy z fantomem,
- dmuchańce gratis,
- popcorn gratis.

Źródło: UG Poczesna

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Spotkanie z Qbą Bociągą

Podsumowanie projektu Nawłociowa Pasieka Dzieciom

Nawłociowa Pasieka dzieciom - I tak nam minął rokPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.korwinow.com - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.