Korwinów

 

REGULAMIN

 

 

 1. Niniejszy regulamin oznacza Regulamin „Niezależnego Portalu Internetowego Korwinów”, zwanego dalej „Portalem” i określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu.

 2. Portal jest gazetą internetową wpisaną do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem 666 z dniem 01.06.2011 roku, a rozpowszechnianą pod adresem internetowym http://korwinow.com/.

 3. Wydawcą Portalu jest Bartosz Lesiński, zwany dalej „Wydawcą”. Siedziba Wydawcy: ul. Stacyjna, 42-263 Korwinów, gmina Poczesna.

 4. Celem Portalu jest promocja Sołectwa Korwinów i Gminy Poczesna, poprzez rozpowszechnianie informacji na tematy obejmujące swym zasięgiem teren Gminy Poczesna, a przede wszystkim miejscowość Korwinów.

 5. Do zawarcia pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.

 6. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu jest bezpłatne.

 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi, etycznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).

 8. Dane i wiadomości znajdujące się w Portalu są zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

 9. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy w danych lub nieaktualne informacje zawarte w Portalu.

 10. Wydawca ma prawo zamieszczania w Portalu przekierowań do innych stron internetowych oraz treści reklamowych, dotyczących usług oraz towarów Partnerów Portalu.

 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na Portalu oraz za treść ogłoszeń reklamowych.

 12. Za pośrednictwem Portalu, poprzez połączenia do zewnętrznych stron internetowych, Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich. W takim przypadku Portal nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie, ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

 13. Redakcja Portalu nieodpłatnie współpracuje z osobami, zwanymi dalej „Osobami Współpracującymi”, przesyłającymi informacje do emisji na stronie Portalu.

 14. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji dostarczanych przez Osoby Współpracujące. Publikacja informacji dokonywana jest na podstawie danych podawanych przez te osoby.

 15. Osoba Współpracująca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przygotowane przez siebie i opublikowane w Portalu materiały, w szczególności jest odpowiedzialna za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

 16. Wydawca zastrzega sobie prawo do:

  • moderowania, dokonywania zmian, korekt i skracania dostarczonych materiałów bez zgody Osób Współpracujących,
  • niepublikowania dostarczonych materiałów bez podania przyczyny,
  • niepublikowania materiału bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Osoby Współpracujące postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
  • niepublikowania materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.
 1. Szczegółowe przepisy regulujące współpracę Redakcji Portalu z Osobami Współpracującymi są określone w odrębnym regulaminie.

 2. Całość praw autorskich, znaki towarowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami Portalu należą do Wydawcy „Niezależnego Portalu Internetowego Korwinów”. Prawa do poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach Portalu.

 3. Portal oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa m. in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

 4. Poprzez korzystanie z treści lub baz danych umieszczonych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do utworów czy baz danych w nim zawartych.

 5. Użytkownik może korzystać z tych materiałów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402).

 6. Zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy modyfikowanie, kopiowanie, blokowanie, rozpowszechnianie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części oraz pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub istotnej - co do jakości lub ilości - części.

 7. Wszelkie próby włamania do Portalu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w jakikolwiek sposób, skutkują niezwłocznym podjęciem czynności prawnych.

 8. Portal jest używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem polskim, a przede wszystkim z przepisami Prawa Prasowego.

 9. Wydawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi.

 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  • informacje pobrane z Portalu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników,
  • korzystanie przez Użytkownika z usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa i szkody tym spowodowane,
  • szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami,
  • problemy w funkcjonowaniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Wydawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  • przerwy w funkcjonowaniu usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Wydawcy.
 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w działaniu, związanych z obsługą i konserwacją systemu.

 2. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikających z niewłaściwego działania Portalu oraz wnosić reklamacji dotyczących funkcjonowania usługi.

 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do nielicznych odstępstw od Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.

 4. Wydawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna na stronie Portalu.

 5. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Portalu.

 6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres: redakcja@korwinow.com

 

Kontakt:

redakcja(at)korwinow.com

tel. 516 464 400

Najczęściej czytane:


Spotkanie z Qbą Bociągą

Podsumowanie projektu Nawłociowa Pasieka Dzieciom

Nawłociowa Pasieka dzieciom - I tak nam minął rokPolecane strony:

 

KB Systems s.c. - projektowanie zaawansowanych aplikacji internetowych

 

Elunia.korwinow.com - wiersze, rymowanki, fraszki

 

CampingSielanka.pl - biwak, kajaki, relaks

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij tutaj.